Last ned hele jegerinstruksen her:

Til våre rensjegere

Renselskapet ønsker deg velkommen til årets jakt. God jaktmoral er det beste grunnlag for ei vellykket jakt. Det henstilles til jegerne å opptre hensynsfullt, fornuftig og rolig under jakta.

Kart over området og øvrig informasjon finner du her: Kart

Betingelser

Jaktkortet er gyldig når følgende er oppfylt:

 • Kvittering for bestått skyteprøve (kontrolleres av oppsynet)
 • Førstegangsjegere må ha bestått jegerprøven
 • For jaktutøvelsen gjelder for øvrig vilt- og våpenlovens bestemmelser

Jakttider

Fra og med 20. august til og med 20. september.

Spesielle bestemmelser

 • Merkede dyr behandles på lik linje med andre dyr, både når det gjelder felling og gebyrer.
 • Alle dyr skal veies senest to døgn etter at dyret er skutt. Enten med skinn, hode og klauver (utvommet), eller flådd, som hel eller partert slakteskrott.

Kjønnstegn og hode med gevir skal framlegges for kontroll på veiestasjon.
NB: Mangler kan føre til utestengelse av jakt på Rendal Renselskap sitt område.

 • I snaufjellet og andre steder som er merket med parkeringsskilt (plate med rensdyrhode), skal det parkeres på de angitte plassene før jakta tar til. Det henstilles til jegerne om å forlate bilene og gå ut i terrenget og jakte. På den måten blir jakta mye tryggere og triveligere for hver enkelt. Når renen observeres i nærheten av veier, skal all bilkjøring opphøre slik at dyra får mest mulig ro.
 • Det er forbudt å sette av jegere mellom parkeringsplassene.
 • Det anmodes om at jegerne tar kontakt med oppsynet før avliving av skadde dyr.
 • Det er forbudt å jakte på setervoller og annen inngjerdet mark.
 • Etter kl. 20.00 er det ikke tillatt å avfyre skudd mot ren (unntatt under lovlig ettersøk).
 • Alle skudd mot dyr som ikke gir resultat, varsles omgående til oppsynet.
 • Kadaverfunn, rovdyrobservasjoner eller andre ting av interesse, meldes til oppsynet.
 • All motorferdsel i utmark er forbudt!
 • Alle tilsendte papirer medbringes under jakta.
 • Jaktkortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

Straffebestemmelser

For feil skutt dyrekategori betales det et ekstra gebyr på kr. 4000,- .
NB: Kalv (uavhengig av kjønn) kan felles i stedet for voksent dyr.

Gebyr for i uhellstilfelle å skyte 2 dyr for ett skudd er kr 3000,-. Hvis dette skjer, skal jegeren vomme ut dyret, frakte det til bilvei, og oppsynet eller undertegnede varsles omgående.

Kløftbukk/småbukk inntil 45 kg:

For skutte dyr over vektgrensen i denne kategori betales følgende overvekts gebyr:

 • Første 3 kg           kr  150,- pr kg.
 • Over 3 kg             kr  400,- pr kg.
Skissen viser geviret på kløftbukk. Den øvre delen på hver gevirstang er 2-delt.

Kløftbukk kan skytes uavhengig av vekt. Hvis det ikke er kløftbukk er det kg grensen på inntil 45 kg som gjelder. Oppstår det tvil, for eksempel om en takk skal telle med eller ei, avgjøres dette på veiestasjon.

Jegere som ikke følger disse reglene og ved grove overtredelser blir jeger automatisk utelukket fra jakt på Rendal Renselskaps område, evt. anmeldt til politiet!

Skadde og syke dyr

Observasjoner av skadde og syke dyr skal meldes til jaktoppsyn eller styret i Renselskapet.

Jf. Dyrevelferdsloven § 4 skal ikke dyr fra dyrehold og storvilt avlives dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politi innen rimelig tid. Dette gjelder også for Rendalsren (eiendomsdyr).

Sikkerhet

Jegerne oppfordres til å bruke signalfargede jaktklær eller minimum caps med god signalfarge. Husk sikker bakgrunn ved skudd. Vi minner også om sikker oppbevaring av våpen i bil.

Jaktområde/Kart

Yttergrensen på det jaktbare området er inntegnet på kart som kan hentes på vår nettside. Nordvestre del av tidligere fredet område åpnes for jakt i hele jaktperioden. Kartskissen som ligger på vår nettside, er ganske grov. Er du i tvil om jaktgrenser, spør oppsynet. For å dekke renselskapets område med M711-kart, trenger du følgende kartblad: Tylldal 1619, Holøydal 1719, Rendalen 1918 I, Istern 2018 IV, Storsjøen 1918 II, Elvdalen 2018, Evenstad 1917 I og Nordre Osen 2017 IV.

Renstelefonen: 820 70 030

For opplysninger om hvor du mest sannsynlig kan finne ren, ring tlf: 820 70 030. Tjenesten oppdateres daglig kl. 22.00 og koster ca. kr 18,00 /min.

I tillegg vil det fortløpende legges ut informasjon under jakta på vår nettside www.rendal-renselskap.no og på facebook-siden.

Veiestasjoner

Veiestasjonene er skiltet og betjent fra kl. 18.00 – 22.00. Dersom noen jegere avtaler veiing utenom disse tidene, betales kr 200 pr. dyr til veiestasjonen. Det blir opprettet veiestasjoner på følgende steder:

 • I Øvre Rendal hos Kjetil Granrud                            tlf: 918 88 551
 • På Åkrestrømmen hos Tore Nordberg                     tlf: 951 52 756
 • I Eltdalen, Trysil etter avtale med Arne Granberg   tlf: 995 00 584

For ut frakting av dyr kan rensbåre leies på veiestasjon! Pris: kr. 100,-.

Oppfordrer alle jegere til å følge råd/veiledning fra Rendal Renselskap sitt oppsynspersonell under jakta.

Kontaktinfo for Rendal Renselskap

Leder, Jo Inge Haugseth        Øvre Rendal               tlf: 958 08 262

Kjetil Granrud                         Øvre Rendal               tlf: 918 88 551

Jaktoppsyn med begrenset politimyndighet:

Per Ola Granrud                     Lomnessjøen              tlf: 915 61 394

Arne Granberg                       Elvdal                         tlf: 995 00 584

Følg med på vår nettside www.rendal-renselskap.no for søknadsfrist på renskort.

Vi ønsker deg velkommen til Rendalen og rensjakt i høst!

Med hilsen

Rendal Renselskap

v/Jo Inge Haugseth